Dodaj aktualność

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Logowanie

					
załóż konto | przypomnienie hasla

Mapa Orla

O Orlu

Statut Sołectwa Orle

powrót

Uchwała Nr XXI/182/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orle

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

§ 1

Uchwala się statut sołectwa Orle w brzmieniu wynikającym z treści niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

STATUT SOŁECTWA ORLE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Sołectwo Orle jest jednostką pomocniczą gminy Wejherowo.
 2. Sołectwo Orle obejmuje: wieś Orle. Położenie i obszar sołectwa Orle w Gminie Wejherowo przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu.
 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Orle.

§ 2

Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo,
 2. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Orle w Gminie Wejherowo,
 3. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wejherowo,
 4. radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wejherowo,
 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wejherowo,
 6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie wiejskie sołectwa Orle w Gminie Wejherowo,
 7. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Orle w Gminie Wejherowo,
 8. radzie sołeckiej należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Orle w Gminie Wejherowo.

Rozdział II

Organy sołectwa i rada sołecka

§ 4

 1. Zebranie wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców wsi, stanowiącym organ uchwałodawczy sołectwa.
 2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
 3. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.

§ 5

Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
 1. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (sprawy socjalno- bytowe, opieka zdrowotna, kultura, sport, wypoczynek i inne),
 2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,
 3. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
 4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 5. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 6

Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 7

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,
 3. na pisemny wniosek wójta lub rady gminy, lub w określonych przypadkach w statucie - wójt lub rada gminy.
 4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w formie obwieszczeń na tablicy
 6. ogłoszeń sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 8

 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej.
 2. W razie nieobecności sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad członkowie zebrania wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego ze swojego grona.
 3. Projekt porządku obrad przygotowuje rada sołecka a uchwala go zebranie wiejskie.
 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
 5. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. Postanowienia § 16 ust. 1 - 3 statutu stosuje się odpowiednio.
 6. Głos w dyskusji udziela przewodniczący zebrania.
 7. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 9

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
 2. wydawanie opinii i informacji dla potrzeb urzędu gminy, rady gminy lub wójta,
 3. reprezentowanie sołectwa jak również interesów jego mieszkańców wobec organów gminy,
 4. składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności,
 5. załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu przez Radę Gminy mieniem gminnym,
 6. organizowanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych robót publicznych;
 7. współpraca w zakresie organizacji odśnieżania dróg gminnych,
 8. zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów budynków komunalnych oraz infrastruktury zgodnie z terminem przewidzianym do uchwalania budżetu,
 9. ustalania projektu porządku obrad zebrania wiejskiego,
 10. zbierania wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
 11. występowania wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy,
 12. utrzymywania kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego,
 13. na zebraniach wiejskich sołtys składa informacje o działalności rady sołeckiej,
 14. wykonywanie innych zadań zlecanych przez radę gminy lub wójta.

§ 10

 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach rady gminy.
 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym jak również zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady.
 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę gminy.

§ 11

Sołtys otrzymuje dietę zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

§ 12

 1. Rada sołecka jest kolegialnym ciałem pomocniczym sołtysa, które pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze i doradcze.
 2. Rada sołecka składa się z 3 - 5 osób w tym sołtysa.
 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę istniejących potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej.
 5. Posiedzeniu rady sołeckiej przewodniczy sołtys a w przypadku niemożności prowadzenia przez niego posiedzenia członkowie rady wybierają ze swojego grona prowadzącego posiedzenie.
 6. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa w zakresie jego statutowej działalności.

Rozdział III

Zasady i tryb wyborów organów sołeckich

§ 13

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 14

 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze ) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i na stałe jest zameldowany na obszarze sołectwa.
 2. Głosować można tylko osobiście.

§ 15

 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt w formie obwieszczenia.
 2. W obwieszczeniu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania.
 3. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie sołectwa.
 4. Wójt organizuje i zapewnia techniczną obsługę zebrania wyborczego.

§ 16

 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 2. W razie braku wymaganej frekwencji Wójt lub wyznaczony przez niego do obsługi zebrania pracownik urzędu zwołuje ponownie zebranie wiejskie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut.
 3. Na zebraniu wiejskim odbywającym się w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek minimalnej frekwencji określony w ust. 1 nie obowiązuje.
 4. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 17

 1. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa.
 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej i ich wybory przeprowadza się rozdzielnie.
 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa.

§ 18

 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 19

 1. Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołeckich.
 3. Wybór członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 20

 1. Do zadań komisji należy:
  • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ustalenie wyników wyborów,
  • sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wyborów i podanie ich bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
 • Protokoły z przeprowadzonych wyborów stanowią załączniki do protokołu zebrania wiejskiego.
 • § 21

  Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

  1. złożenia na ręce Wójta pisemnego zrzeczenia się mandatu,
  2. utraty prawa wyborczego,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. śmierci.

  § 22

  1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na wniosek: 1. 20% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania, 2. wójta, 3. uchwały rady gminy. Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 3. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

  § 23

  1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 2. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej z zastosowaniem postanowień § 16 statutu. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kolejnych 4 lat urzędowania od dnia wyborów.

  § 24

  1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu w przypadku, gdy ilość członków nie spełnia wymogu minimalnego określonego w § 12 punkt 2. 3. Przepisy o trybie wyboru dla wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kolejnych 4 lat urzędowania od dnia wyborów. 5. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Rozdział IV Mienie i finanse § 25 Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i nie tworzy własnego budżetu. § 26 1. Wójt może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego na podstawie stosownej umowy. 3. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochroną.

  Rozdział V

  Kontrola i nadzór

  § 27

  1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują wyłącznie rada gminy poprzez komisję rewizyjną oraz wójt. 3. Organy określone w ust. 2 mają prawo do żądania okazania wszelkich dokumentów oraz złożenia pisemnych wyjaśnień przez sołtysa i członków rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

  Rozdział VI

  Postanowienia końcowe

  § 28

  1. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco rada gminy. 3. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

  § 29

  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

  Przewodniczący Rady

  Tadeusz Danilczyk

  Michał Krasiński, 12 października 2010
  powrót